Naar de startpagina van deze website
Naar de startpagina van deze website

District Noorderkempen - Gouw Kempen
Gebruik dit stukje php-code om links op je website te plaatsen.
<?php
function object2array($object){
$return = NULL;

if(is_array($object)){
	foreach($object as $key => $value)
	$return[$key] = object2array($value);
}else{
	$var = get_object_vars($object);

if($var){
	foreach($var as $key => $value)
	$return[$key] = ($key && !$value) ? NULL : object2array($value);
	}
	else return $object;
	}
return $return;
}


$today = date("Ymd");
$xml = simplexml_load_file("http://scoutnet.be/xml/A41.xml?a=$today");
if (!$xml){exit("Failed to open A41.xml.<br />");}

$myarray = object2array($xml);

$num_marker = count($myarray['A41']['marker']);

echo "<table class=\"snsample\">\n";
for($i = 0; $i < $num_marker; $i++) {
if (($myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['domain']!='nodomain')&&($myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['domain']!='')){
	$mylink="<a href='http://www.{$myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['domain']}'>".utf8_decode($myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['groupname'])."</a>";
}else{
	$mylink="<a href='http://{$myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['name']}.scoutnet.be'>".utf8_decode($myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['groupname'])."</a>";
}
if ($myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['groupID']!=''){
	$mygroupID='['.$myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['groupID'].']';
}else{
	$mygroupID='';
}

echo "<tr><td>$mylink</td><td>$mygroupID</td><td>".utf8_decode($myarray['A41']['marker'][$i]['@attributes']['city'])."</td></tr>\n";
}
echo "</table>\n";
?>

Dit is het resultaat:

District Noorderkempen[A4100D]Turnhout
Sint Victor[A4103S]Turnhout
Sint-Michiel[A4104G]Turnhout
André De Thaye[A4105S]Beerse
Sint-Frans[A4106S]Turnhout
Sint-Joris[A4107M]Turnhout
Don Bosco[A4108G]Vosselaar
Akabe Ommekaar[A4109G]Turnhout
Scouting Ravels[A4111G]Ravels
Sint-Lucas[A4112G]Turnhout
Sint-Franciscus[A4113G]Turnhout
Koningin Astrid[A4115M]Turnhout
Sint-Godelieve[A4117M]Turnhout
Ansarat[A4119G]Oud-Turnhout
Carpe Diem[A4120G]Arendonk
Zeescouts Toxandria[A4122G]Turnhout

Je kan deze data ook tonen op een google map.


Hulp nodig? aarzel dan niet om ons te contacteren.
© Scoutnet 2022